Voor een sociaal Hilversum

HILVERSUM – PvdA-Hilversum komt vanzelfsprekend op voor Hilversummers die het niet zo makkelijk hebben. Dat zijn er genoeg. Zo’n 15 procent van de Hilversummers zit op een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Dat zijn ruim 6.000 huishoudens. Meer dan 4.000 Hilversumse huishoudens zitten zelfs op het sociaal minimum. Onze uitdaging: hoe helpen we onze dorpsgenoten aan betaald werk of als dat niet lukt, hoe zorgen we ervoor dat deze gezinnen geen levenslange armoede en bedeling wacht?

Als sociaal minimum geldt doorgaans de hoogte van de bijstand. Dat is rond de €1.000,- per maand voor een alleenstaande of afgerond €1.500,- voor een stel, inclusief vakantietoeslag. Hier moeten mensen het dus mee doen. Er komt in de regel nog wel huur- en zorgtoeslag bij maar toeslagen zorgen er alleen maar voor dat de almaar stijgende huren en zorgpremies nog enigszins betaalbaar blijven. De langdurige armoede in Nederland – en dus ook in Hilversum – is de laatste jaren toegenomen, evenals de schuldenproblematiek.

Het verkiezingsprogramma van PvdA-Hilversum wil een eind maken aan de cultuur van wantrouwen en ‘eigen schuld dikke bult’, die al vele jaren rond de bijstand (Participatiewet) hangt. Natuurlijk laten we niemand achter de geraniums zitten en hebben sommige mensen soms echt een zetje nodig om zich (weer) enthousiast op de arbeidsmarkt te storten. Veruit de meeste bijstandsgerechtigden (en ook arbeidsongeschikten) zouden niets liever willen dan een baan, collega’s, waardering en een redelijk inkomen.

Maar als werk er – tijdelijk – niet in zit omdat de arbeidsmarkt nu eenmaal niet iedereen verwelkomt, mogen straf en wantrouwen niet ons antwoord zijn.

Daarom staat onder meer in ons verkiezingsprogramma:

 • Ons armoedebeleid is gericht op het helpen van mensen met een langdurig laag inkomen, ook werkende armen, arme ouderen en alleenstaanden. Mensen met een langdurig laag inkomen krijgen een toeslag, ook wanneer ze werken. Op die manier willen we langdurige armoede tegengaan en parttime werk mogelijk maken.
 • De PvdA staat voor een ruimhartig minimabeleid met een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum. We kijken overigens niet alleen naar het bruto inkomen maar ook naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken. Op papier kan iemand nog best een redelijk inkomen hebben, totdat je ziet hoeveel hij of zij kwijt is aan huur, zorg en andere onvermijdbare kosten. 

Hier hoort ook een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid bij voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen; extra aandacht voor ouderen met een onvolledige AOW en een zodanige uitvoering van de wet dat ieders persoonlijke situatie vooropstaat.

 • Bijstand is een recht en wat ons betreft zoveel mogelijk een springplank om er weer bovenop te komen. Daarom willen we alle ruimte benutten die de wet biedt om legaal bij te verdienen, tegen vergoeding vrijwilligerswerk te doen en/of zelf een bedrijf te beginnen. Wij zijn voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale (regelarme) bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie.

Als congresafgevaardigde diende ik in 2015 een motie in over het basisinkomen op het PvdA-congres. Deze motie 37 is aangenomen en verplicht de PvdA te onderzoeken of een basisinkomen haalbaar is. Regelarme bijstand is niet hetzelfde als een basisinkomen maar kan eveneens mensen (tijdelijk) in staat stellen werk te aanvaarden met (om te beginnen) een gering inkomen of wisselende inkomsten, zonder van de regen in de drup te vallen omdat ze op hun uitkering worden gekort en op allerlei voorzieningen/toeslagen moeten inleveren. In Amsterdam mogen mensen in de bijstand tot €200,- per maand ‘bijverdienen’, in de vorm van een premie die geen invloed heeft op toeslagen en voorzieningen. Dit experiment valt binnen de ruimte die de Participatiewet biedt; helaas mag slechts een beperkt aantal gemeenten met een dergelijk experiment aan de slag. Maar er zijn meer mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de bijstand eerder een trampoline wordt dan een vangnet, waar je almaar dieper in wegzakt.  

 • Ook minima moeten kunnen profiteren van al het moois dat Hilversum en omgeving te bieden heeft, aan sport, cultuur en vermaak. Een Hilversumpas kan daar een belangrijke rol in spelen, ook ter bestrijding van sociaal isolement en eenzaamheid. In Amsterdam zijn goede ervaringen met de zogeheten Stadspas. Persoonlijk zou ik samenwerking met Stadspas Amsterdam toejuichen, ook om het aanbod zo ruim mogelijk te maken.

Het aantal Nederlanders met problematische schulden groeit al jaren. Plaatselijk kunnen we daar als PvdA iets aan doen, door onder meer te zorgen dat onderstaande punten uit ons verkiezingsprogramma worden uitgevoerd:

 • Door vroegsignalering in samenwerking met woningcorporaties en de sociale wijkteams zetten we maximaal in op het voorkomen van problematische schulden.
 • Samen met woningcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars wordt een actieplan opgesteld. Koppel achterstanden bij betalingen als deze meer dan één termijn zijn.
 • De toegang tot de schuldhulpverlening wordt vereenvoudigd, waarbij we die partijen omarmen die het meest effectief zijn.
 • Wij werken alleen met bewindvoerders die voldoen aan het Keurmerk Bewindvoering. Marktwerking in de schuldhulpverlening wijzen we af.
 • De gemeente biedt burgers aan om op vrijwillige basis en tegen heldere voorwaarden hun inkomsten door een budgetcoach te laten beheren en netto weekgeld verstrekt te krijgen.
 • Burgers die te maken hebben met problematische schulden kunnen training krijgen in financiële zelfredzaamheid. Jongeren die zich in de schulden hebben gestoken krijgen een tweede kans.
 • Kinderen mogen nooit de dupe worden van ouders, die schulden hebben. Ook niet als deze ouders hardleers zijn en ondanks hulp toch weer schulden aangaan.

 

Bronnen:
Hilversum in cijfers
Langdurige armoede gestegen (CBS)
PvdA Hilversum

 

37. Voorwaardelijk basisinkomen
Amsterdam Centrum
Lahaise, Joop, J.P.
Dordrecht, Borger-Odoorn, Amsterdam Nieuw-West, Amsterdam Noord, Amsterdam Zuid, Amsterdam West, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Oost, Krimpen aan den Ijssel, Alphen aan den Rijn

Te onderzoeken of een basisinkomen een realistisch en economisch haalbaar alternatief kan zijn voor het huidige sociale stelsel, met als uitgangspunten:
– het basisinkomen is niet onvoorwaardelijk (leeftijd, startkwalificatie, maatschappelijke dienstplicht),
– het basisinkomen is individueel en vervangt alle huidige uitkeringen wegens werkloosheid, studie of ouderdom, met uitzondering van verzekering tegen ziekte en invaliditeit,
– het basisinkomen kan van overheidswege worden aangevuld voor wie vanwege een beperking geen enkele verdienmogelijkheid heeft,
– betaald werk bovenop het basisinkomen is altijd lonend t.o.v. alleen het basisinkomen, ongeacht het niveau of het aantal gewerkte uren,

Toelichting: Overwegende dat minister Lodewijk Asscher in zijn SZW-lezing eind september waarschuwt voor blijvend verlies van werkgelegenheid en de gevolgen daarvan vanwege robotisering en voortschrijdende automatisering, dat er sowieso al een substantiële groep mensen is voor wie om wat voor reden dan ook nauwelijks of geen reëel uitzicht is op betaald werk, dat dit gegeven van een schijnbaar onuitroeibare en zelfs uitdijende ‘arbeidsreserve’ ons noopt tot herijking van onze arbeidsethos,
aangezien dit gaat om onvrijwillige werkloosheid, dat verder oplopende werkloosheid en een toename van het aantal mensen die blijvend niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen de arbeidsverhoudingen dramatisch zullen verstoren,
met als gevolg een almaar groeiende inkomensongelijkheid tussen zij die nog wel goed betaald werk hebben – of eigen vermogen – en zij die geen of onderbetaald werk hebben, dat in dit scenario ook de sociale zekerheid onbetaalbaar wordt,
dat de sociale zekerheid, inclusief haar uitvoeringsinstanties en almaar uitdijende controlemechanismen,
nu al een fors deel van de rijksbegroting beslaat, terwijl degenen die ermee geholpen moeten zijn haar juist als beklemmend en demotiverend ervaren.

Geef het door

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.